تست ها ( پرسشنامه ها)

برای دانلود روی آن ها کلیک کنید. استفاده از ابزار های سنجش زیر رایگان است ( با ذکر ماخذ)

 A Persian validated Translation of Self-Directed Learning Readiness Scale for ages 9 to 12

A Persian Validated Translation of Self-Directed Learning Readiness Scale (brief edition) for all ages

A Modified edition of the original Self-Directed Learning Readiness Scale translated in Persian and suited for third party report

Teacher’s Intrinsic Learning Inventory (TILI) in Farsi

Teacher’s Intrinsic Learning Inventory (TILI) in English

Basic needs Satisfaction Scale (BNSS) for Children in Farsi

Basic needs Satisfaction Scale (BNSS) for Children in English