اسامی شرکت کنندگان دوره های پیشین

به همراه کدملی و شماره سریال مدرک

دوره ی ۰ تا ۳ سال مونته سوری – بهمن ۹۸ – تهران

دوره ی آموزش شناختی -بهمن ۹۸ – تهران

دوره ی آموزش مربی رباضی به روش مونته سوری – بهمن ۹۸ – تهران

دوره ی ۳ تا ۶ سال به روش مونته سوری – دی ۹۸ – تهران

دوره ی ۳ تا ۶ سال به روش مونته سوری – آبان ۹۸ – تهران

دوره ی ۰ تا ۳ سال به روش مونته سوری – شهریور ۹۸ – تهران

دوره ی آموزش مربی رباضی به روش مونته سوری – شهریور ۹۸ – تهران

دوره ی آموزش مربی مونته سوری – شهریور ۹۸ – تهران

دوره ی آموزش مربی مونته سوری – مرداد ۹۸ – تهران

دوره ی آموزش مربی مونته سوری – خرداد ۹۸- تهران

دوره ی آموزش مربی مونته سوری – فروردین ۹۸- مشهد

دوره آموزش مربی مونته سوری تیر ۹۹ – تهران

برچسب ها , ,