بازی استمپ کد:۰۸۱۷۷

بازی استمپ کد:۰۸۱۷۷


موجود در انبار

STAMP GAME

خرید
بازی مار برای جمع  کد:۰۸۱۴۱

بازی مار برای جمع کد:۰۸۱۴۱


فقط 3 عدد در انبار موجود است

ADDITION SNAKE GAME این ابزار برای بازی جمع و منها با مهره های رنگی و سیاه و سفید می باشد. نام خارجی آن  Addition Snake Game است. این وسیله با سه جعبه چوبی و تعدادی گلدن بید ده تایی ارایه می شود.

خرید
بازی مار برای جمع ( چینی) کد: HTM0222

بازی مار برای جمع ( چینی) کد: HTM0222


در انبار موجود نمی باشد

Addition Snake Game این ابزار برای بازی جمع و منها با مهره های رنگی و سیاه و سفید می باشد. نام خارجی آن  Addition Snake Game است. این وسیله با سه جعبه چوبی و تعدادی گلدن بید ده تایی ارایه می شود.

خرید
بازی مار جدید ( چینی) کد:HTM.123.1C

بازی مار جدید ( چینی) کد:HTM.123.1C


در انبار موجود نمی باشد

Addition Snake Game 2012

خرید
بازی مار ضرب ( چینی) کد:HTM.173.1C

بازی مار ضرب ( چینی) کد:HTM.173.1C


در انبار موجود نمی باشد

Multiplication Snake Game 2012

خرید
بازی مار منها  کد:۰۸۱۴۵

بازی مار منها کد:۰۸۱۴۵


در انبار موجود نمی باشد

SUBTRACTION SNAKE GAME

خرید
بازی مار منها ( چینی) کد:HTM0224

بازی مار منها ( چینی) کد:HTM0224


فقط 1 عدد در انبار موجود است

Substraction Snake Game

خرید
بازی منفی مار دوره ابتدایی ( چینی) کد:HTM.125.1C

بازی منفی مار دوره ابتدایی ( چینی) کد:HTM.125.1C


فقط 1 عدد در انبار موجود است

Elementary Negative Snake Game

خرید
برج صورتی  کد:۰۴۱۰۵

برج صورتی کد:۰۴۱۰۵


موجود در انبار

THE TOWER (The Pink Tower)

خرید
برد اعشار زرد(چینی)  کد:HTM0517

برد اعشار زرد(چینی) کد:HTM0517


فقط 3 عدد در انبار موجود است

Decimal Fraction Board

خرید
برد تفریق کد:۰۷۱۱۷

برد تفریق کد:۰۷۱۱۷


موجود در انبار

SUBTRACTION STRIP BOARD

خرید
برد تفریق(چینی) کد: HTM0149

برد تفریق(چینی) کد: HTM0149


در انبار موجود نمی باشد

Subtraction Strip Board

خرید
برد تقسیم کد:۰۸۱۵۴

برد تقسیم کد:۰۸۱۵۴


موجود در انبار

UNIT DIVISION BOARD

خرید
برد تقسیم(چینی) کد:HTM0186

برد تقسیم(چینی) کد:HTM0186


فقط 3 عدد در انبار موجود است

Division Bead Board

خرید
برد تمرین جمع بلند با نقطه کد:۰۸۱۷۸

برد تمرین جمع بلند با نقطه کد:۰۸۱۷۸


فقط 4 عدد در انبار موجود است

DOT EXERCISE FRAMED BOARD

خرید
برد جمع کد:۰۷۱۱۶

برد جمع کد:۰۷۱۱۶


موجود در انبار

ADDITION STRIP BOARD

خرید