کسر های بریده تا یک دهم( چینی) کد:HTM0504

کسر های بریده تا یک دهم( چینی) کد:HTM0504


موجود در انبار

Fraction Cut Outs 1 to 1/10

خرید
کسرهای بریده تا یک بیستم ( چینی) کد:HTM0505

کسرهای بریده تا یک بیستم ( چینی) کد:HTM0505


موجود در انبار

Fraction Cut Outs 1/11 to 1/20

خرید
مت کوچک (چینی) کد: HTS0195

مت کوچک (چینی) کد: HTS0195


موجود در انبار

Small Grey Carpet(40*30*0.6cm)

خرید
مثلث های فلزی(چینی) کد:ATM0261

مثلث های فلزی(چینی) کد:ATM0261


در انبار موجود نمی باشد

Metal Triangles

خرید
مجموعه مهره های طلایی کد:۰۷۱۱۲

مجموعه مهره های طلایی کد:۰۷۱۱۲


در انبار موجود نمی باشد

GOLDEN BEAD MATERIAL

خرید
مربع چوبی صدتایی کد:۰۸۱۲۶

مربع چوبی صدتایی کد:۰۸۱۲۶


موجود در انبار

WOODEN SQUARE OF HUNDRED

خرید
مربع چوبی صد (۴۵ تا) ( چینی) کد:HTM0197

مربع چوبی صد (۴۵ تا) ( چینی) کد:HTM0197


فقط 1 عدد در انبار موجود است

۴۵ Wooden Hundred Squares

خرید
معرفی سیستم دهدهی با سینی(چینی) کد:HTM0238

معرفی سیستم دهدهی با سینی(چینی) کد:HTM0238


موجود در انبار

Introduction to Decimal Symbols with Trays

خرید
معرفی کمیت های دهدهی با سینی(چینی) کد: HTM0228

معرفی کمیت های دهدهی با سینی(چینی) کد: HTM0228


موجود در انبار

Introduction to Decimal Quantity with Trays

خرید
معرفی کمیت های دهدهی کد:۰۷۱۱۳

معرفی کمیت های دهدهی کد:۰۷۱۱۳


موجود در انبار

INTRODUCTION TO DECIMAL QUANTITY

خرید
معرفی نمادهای دهدهی(چینی)کد:HTM0503

معرفی نمادهای دهدهی(چینی)کد:HTM0503


فقط 2 عدد در انبار موجود است

Introduction to Decimal Symbol

خرید
معرفی نمادهای سیستم دهدهی کد:۰۷۱۱۴

معرفی نمادهای سیستم دهدهی کد:۰۷۱۱۴


در انبار موجود نمی باشد

INTRODUCTION TO DECIMAL SYMBOL

خرید
معرفی واحد ها تا یک میلیون کد: ۰۸۱۵۹

معرفی واحد ها تا یک میلیون کد: ۰۸۱۵۹


فقط 2 عدد در انبار موجود است

GEOMETRIC HIERARCHY OF NUMBER

خرید
مکعب ترتیبی سه جمله ای کد:۰۴۱۰۳

مکعب ترتیبی سه جمله ای کد:۰۴۱۰۳


در انبار موجود نمی باشد

HIERARCHICAL TRINOMIAL CUBE

خرید
مکعب توان دو کد:۰۴۱۰۴

مکعب توان دو کد:۰۴۱۰۴


در انبار موجود نمی باشد

POWER OF TWO CUBE

خرید
مکعب توان سه کد:۰۸۱۶۶

مکعب توان سه کد:۰۸۱۶۶


در انبار موجود نمی باشد

POWER OF THREE CUBE

خرید