مثلث های فلزی(چینی) کد:ATM0261

مثلث های فلزی(چینی) کد:ATM0261


در انبار موجود نمی باشد

Metal Triangles

خرید
مجموعه مهره های طلایی کد:۰۷۱۱۲

مجموعه مهره های طلایی کد:۰۷۱۱۲


در انبار موجود نمی باشد

GOLDEN BEAD MATERIAL

خرید
مربع چوبی صدتایی کد:۰۸۱۲۶

مربع چوبی صدتایی کد:۰۸۱۲۶


موجود در انبار

WOODEN SQUARE OF HUNDRED

خرید
مربع چوبی صد (۴۵ تا) ( چینی) کد:HTM0197

مربع چوبی صد (۴۵ تا) ( چینی) کد:HTM0197


فقط 1 عدد در انبار موجود است

۴۵ Wooden Hundred Squares

خرید
معرفی سیستم دهدهی با سینی(چینی) کد:HTM0238

معرفی سیستم دهدهی با سینی(چینی) کد:HTM0238


موجود در انبار

Introduction to Decimal Symbols with Trays

خرید
معرفی کمیت های دهدهی با سینی(چینی) کد: HTM0228

معرفی کمیت های دهدهی با سینی(چینی) کد: HTM0228


موجود در انبار

Introduction to Decimal Quantity with Trays

خرید
معرفی کمیت های دهدهی کد:۰۷۱۱۳

معرفی کمیت های دهدهی کد:۰۷۱۱۳


موجود در انبار

INTRODUCTION TO DECIMAL QUANTITY

خرید
معرفی نمادهای دهدهی(چینی)کد:HTM0503

معرفی نمادهای دهدهی(چینی)کد:HTM0503


فقط 2 عدد در انبار موجود است

Introduction to Decimal Symbol

خرید
معرفی نمادهای سیستم دهدهی کد:۰۷۱۱۴

معرفی نمادهای سیستم دهدهی کد:۰۷۱۱۴


در انبار موجود نمی باشد

INTRODUCTION TO DECIMAL SYMBOL

خرید
معرفی واحد ها تا یک میلیون کد: ۰۸۱۵۹

معرفی واحد ها تا یک میلیون کد: ۰۸۱۵۹


فقط 2 عدد در انبار موجود است

GEOMETRIC HIERARCHY OF NUMBER

خرید
مکعب ترتیبی سه جمله ای کد:۰۴۱۰۳

مکعب ترتیبی سه جمله ای کد:۰۴۱۰۳


در انبار موجود نمی باشد

HIERARCHICAL TRINOMIAL CUBE

خرید
مکعب توان دو کد:۰۴۱۰۴

مکعب توان دو کد:۰۴۱۰۴


در انبار موجود نمی باشد

POWER OF TWO CUBE

خرید
مکعب توان سه کد:۰۸۱۶۶

مکعب توان سه کد:۰۸۱۶۶


در انبار موجود نمی باشد

POWER OF THREE CUBE

خرید
مکعب چوبی هزارتایی کد:۰۸۱۲۵

مکعب چوبی هزارتایی کد:۰۸۱۲۵


موجود در انبار

WOODEN CUBE OF THOUSAND

خرید
مکعب طلایی هزارتایی کد:۰۸۱۲۴

مکعب طلایی هزارتایی کد:۰۸۱۲۴


موجود در انبار

GOLDEN BEAD CUBE OF THOUSAND

خرید
مکعب طلایی هزارتایی(چینی)کد:HTM0231

مکعب طلایی هزارتایی(چینی)کد:HTM0231


فقط 1 عدد در انبار موجود است

Golden Bead Thousand Cube

خرید