بازی منفی مار دوره ابتدایی( چینی) کد:HTM.125.1C

بازی منفی مار دوره ابتدایی( چینی) کد:HTM.125.1C


Elementary Negative Snake Game این ابزار برای بازی جمع و منها با با اعداد منفی مهره های رنگی و سیاه و سفید می باشد. نام خارجی آن  Negative Snake Game است. این وسیله با چهار جعبه چوبی و تعدادی گلدن بید ده تایی ارایه می شود.

خرید
برد اعشار زرد(چینی)  کد:HTM0517

برد اعشار زرد(چینی) کد:HTM0517


در انبار موجود نمی باشد

Decimal Fraction Board

خرید
برد تفریق کد:۰۷۱۱۷

برد تفریق کد:۰۷۱۱۷


موجود در انبار

SUBTRACTION STRIP BOARD

خرید
برد تفریق(چینی) کد: HTM0149

برد تفریق(چینی) کد: HTM0149


Subtraction Strip Board

خرید
برد تقسیم کد:۰۸۱۵۴

برد تقسیم کد:۰۸۱۵۴


موجود در انبار

UNIT DIVISION BOARD

خرید
برد تقسیم(چینی) کد:HTM0186

برد تقسیم(چینی) کد:HTM0186


در انبار موجود نمی باشد

Division Bead Board

خرید
برد تمرین جمع بلند با نقطه کد:۰۸۱۷۸

برد تمرین جمع بلند با نقطه کد:۰۸۱۷۸


موجود در انبار

DOT EXERCISE FRAMED BOARD

خرید
برد جمع کد:۰۷۱۱۶

برد جمع کد:۰۷۱۱۶


موجود در انبار

ADDITION STRIP BOARD

خرید
برد جمع(چینی) کد:HTM0148

برد جمع(چینی) کد:HTM0148


Addition Strip Board

خرید
برد چکر برد اعشاری ( چینی) کد:HTM0232

برد چکر برد اعشاری ( چینی) کد:HTM0232


در انبار موجود نمی باشد

Decimal Checker Board

خرید
برد صدتایی(چینی) کد:HTM0146

برد صدتایی(چینی) کد:HTM0146


HUNDRED BOARD

خرید
برد صدتایی(همراه با چارت و تایل) کد:۰۲۱۲۰

برد صدتایی(همراه با چارت و تایل) کد:۰۲۱۲۰


HUNDRED BOARD

خرید
برد ضرب  کد:۰۸۱۵۰

برد ضرب کد:۰۸۱۵۰


موجود در انبار

MULTIPLICATION BOARD SET

خرید
برد ضرب(چینی) کد:HTM0188

برد ضرب(چینی) کد:HTM0188


Multiplication Bead Board

خرید
برد فیثاغورث ( چینی) کد:HTM0147

برد فیثاغورث ( چینی) کد:HTM0147


Pythagoras Board

خرید
برد فیثاغورس کد:۰۲۱۱۹

برد فیثاغورس کد:۰۲۱۱۹


موجود در انبار

PYTHAGORAS BOARD

خرید