بازی منفی مار دوره ابتدایی ( چینی)  کد:HTM.125.1C

بازی منفی مار دوره ابتدایی ( چینی) کد:HTM.125.1C


3,020,000ریال

Elementary Negative Snake Game

خرید
بازی منفی مار دوره ابتدایی( چینی)  کد:HTM.125.1C

بازی منفی مار دوره ابتدایی( چینی) کد:HTM.125.1C


3,020,000ریال

Elementary Negative Snake Game این ابزار برای بازی جمع و منها با با اعداد منفی مهره های رنگی و سیاه و سفید می باشد. نام خارجی آن  Negative Snake Game است. این وسیله با چهار جعبه چوبی و تعدادی گلدن بید ده تایی ارایه می شود.

خرید
برد اعشار زرد(چینی)    کد:HTM0517

برد اعشار زرد(چینی) کد:HTM0517


420,000ریال

Decimal Fraction Board

خرید
برد تفریق  کد:۰۷۱۱۷

برد تفریق کد:۰۷۱۱۷


3,240,000ریال

SUBTRACTION STRIP BOARD

خرید
برد تفریق(چینی) کد: HTM0149

برد تفریق(چینی) کد: HTM0149


1,140,000ریال

Subtraction Strip Board

خرید
برد تقسیم  کد:۰۸۱۵۴

برد تقسیم کد:۰۸۱۵۴


1,420,000ریال

UNIT DIVISION BOARD

خرید
برد تقسیم(چینی) کد:HTM0186

برد تقسیم(چینی) کد:HTM0186


780,000ریال

Division Bead Board

خرید
برد تمرین جمع بلند با نقطه  کد:۰۸۱۷۸

برد تمرین جمع بلند با نقطه کد:۰۸۱۷۸


1,210,000ریال

DOT EXERCISE FRAMED BOARD

خرید
برد جمع کد:۰۷۱۱۶

برد جمع کد:۰۷۱۱۶


2,520,000ریال

ADDITION STRIP BOARD

خرید
برد جمع(چینی) کد:HTM0148

برد جمع(چینی) کد:HTM0148


930,000ریال

Addition Strip Board

خرید