بازی مار ضرب ( چینی) کد:HTM.173.1C

بازی مار ضرب ( چینی) کد:HTM.173.1C


در انبار موجود نمی باشد

Multiplication Snake Game 2012

خرید
بازی مار منها  کد:۰۸۱۴۵

بازی مار منها کد:۰۸۱۴۵


در انبار موجود نمی باشد

SUBTRACTION SNAKE GAME

خرید
بازی مار منها ( چینی) کد:HTM0224

بازی مار منها ( چینی) کد:HTM0224


فقط 1 عدد در انبار موجود است

Substraction Snake Game

خرید
بازی منفی مار دوره ابتدایی ( چینی) کد:HTM.125.1C

بازی منفی مار دوره ابتدایی ( چینی) کد:HTM.125.1C


فقط 1 عدد در انبار موجود است

Elementary Negative Snake Game

خرید
برد اعشار زرد(چینی)  کد:HTM0517

برد اعشار زرد(چینی) کد:HTM0517


فقط 3 عدد در انبار موجود است

Decimal Fraction Board

خرید
برد تفریق کد:۰۷۱۱۷

برد تفریق کد:۰۷۱۱۷


موجود در انبار

SUBTRACTION STRIP BOARD

خرید
برد تفریق(چینی) کد: HTM0149

برد تفریق(چینی) کد: HTM0149


در انبار موجود نمی باشد

Subtraction Strip Board

خرید
برد تقسیم کد:۰۸۱۵۴

برد تقسیم کد:۰۸۱۵۴


موجود در انبار

UNIT DIVISION BOARD

خرید
برد تقسیم(چینی) کد:HTM0186

برد تقسیم(چینی) کد:HTM0186


فقط 3 عدد در انبار موجود است

Division Bead Board

خرید
برد تمرین جمع بلند با نقطه کد:۰۸۱۷۸

برد تمرین جمع بلند با نقطه کد:۰۸۱۷۸


فقط 4 عدد در انبار موجود است

DOT EXERCISE FRAMED BOARD

خرید
برد جمع کد:۰۷۱۱۶

برد جمع کد:۰۷۱۱۶


موجود در انبار

ADDITION STRIP BOARD

خرید
برد جمع(چینی) کد:HTM0148

برد جمع(چینی) کد:HTM0148


فقط 1 عدد در انبار موجود است

Addition Strip Board

خرید
برد چکر برد اعشاری ( چینی) کد:HTM0232

برد چکر برد اعشاری ( چینی) کد:HTM0232


فقط 3 عدد در انبار موجود است

Decimal Checker Board

خرید
برد صدتایی(چینی) کد:HTM0146

برد صدتایی(چینی) کد:HTM0146


موجود در انبار

HUNDRED BOARD

خرید
برد صدتایی(همراه با چارت و تایل) کد:۰۲۱۲۰

برد صدتایی(همراه با چارت و تایل) کد:۰۲۱۲۰


در انبار موجود نمی باشد

HUNDRED BOARD

خرید
برد ضرب  کد:۰۸۱۵۰

برد ضرب کد:۰۸۱۵۰


موجود در انبار

MULTIPLICATION BOARD SET

خرید