برد تقسیم کد:۰۸۱۵۴

برد تقسیم کد:۰۸۱۵۴


موجود در انبار

UNIT DIVISION BOARD

خرید
برد تقسیم(چینی) کد:HTM0186

برد تقسیم(چینی) کد:HTM0186


در انبار موجود نمی باشد

Division Bead Board

خرید
برد تمرین جمع بلند با نقطه کد:۰۸۱۷۸

برد تمرین جمع بلند با نقطه کد:۰۸۱۷۸


موجود در انبار

DOT EXERCISE FRAMED BOARD

خرید
برد جمع کد:۰۷۱۱۶

برد جمع کد:۰۷۱۱۶


موجود در انبار

ADDITION STRIP BOARD

خرید
برد جمع(چینی) کد:HTM0148

برد جمع(چینی) کد:HTM0148


Addition Strip Board

خرید
برد چکر برد اعشاری ( چینی) کد:HTM0232

برد چکر برد اعشاری ( چینی) کد:HTM0232


در انبار موجود نمی باشد

Decimal Checker Board

خرید
برد صدتایی(چینی) کد:HTM0146

برد صدتایی(چینی) کد:HTM0146


HUNDRED BOARD

خرید
برد صدتایی(همراه با چارت و تایل) کد:۰۲۱۲۰

برد صدتایی(همراه با چارت و تایل) کد:۰۲۱۲۰


HUNDRED BOARD

خرید
برد ضرب  کد:۰۸۱۵۰

برد ضرب کد:۰۸۱۵۰


موجود در انبار

MULTIPLICATION BOARD SET

خرید
برد ضرب(چینی) کد:HTM0188

برد ضرب(چینی) کد:HTM0188


Multiplication Bead Board

خرید
برد فیثاغورث ( چینی) کد:HTM0147

برد فیثاغورث ( چینی) کد:HTM0147


Pythagoras Board

خرید
برد فیثاغورس کد:۰۲۱۱۹

برد فیثاغورس کد:۰۲۱۱۹


موجود در انبار

PYTHAGORAS BOARD

خرید
برد کسر(چینی) کد:ATM0216

برد کسر(چینی) کد:ATM0216


Metal Fraction Circles with Stands

خرید
برد معرفی و عملیات اعشاری کد:۰۹۱۲۳

برد معرفی و عملیات اعشاری کد:۰۹۱۲۳


DECIMAL FRACTION EXERCISE تام خارجی این وسیله  Decimal Fraction Board Exercise است. این وسیله برای دوره سنی ۷ تا ۹ است. مدارس ابتدایی می توانند از این وسیله مستقلا برای درک و تمرین اعداد اعشاری استفاده کنند.

خرید
برد معرفی و عملیات اعشاری(چینی)  کد:HTM0516

برد معرفی و عملیات اعشاری(چینی) کد:HTM0516


در انبار موجود نمی باشد

DECIMAL FRACTION EXERCISE تام خارجی این وسیله  Decimal Fraction Board Exercise است. این وسیله برای دوره سنی ۷ تا ۹ است. مدارس ابتدایی می توانند از این وسیله مستقلا برای درک و تمرین اعداد اعشاری استفاده کنند.

خرید
برد هندسی(چینی) کد:HTM0138

برد هندسی(چینی) کد:HTM0138


Geometric Board

خرید
پایه دو ست مهره های رنگی ( چینی) کد:HTM0202

پایه دو ست مهره های رنگی ( چینی) کد:HTM0202


Double Bead Stair Tray

خرید
پایه مهره های رنگی و یک ده تایی ( چینی) کد:HTM0203

پایه مهره های رنگی و یک ده تایی ( چینی) کد:HTM0203


Teen Bead Stair Tray

خرید
پایه یک ست مهره های رنگی ( چینی) کد:HTM0201

پایه یک ست مهره های رنگی ( چینی) کد:HTM0201


Bead Stair Tray (Single)

خرید
تقسیم های یک رقمی و خارج قسمت ها  کد:۰۸۱۵۶

تقسیم های یک رقمی و خارج قسمت ها کد:۰۸۱۵۶


موجود در انبار

BOX OF MULTIPLICATION EQUATIONS AND PRODUCTS

خرید