آدمک های کسر  کد:۰۷۱۱۸

آدمک های کسر کد:۰۷۱۱۸


موجود در انبار

FRACTION SKITTLES

خرید
۴۵تا مهره طلایی ده تایی ها کد: ۰۸۱۲۲

۴۵تا مهره طلایی ده تایی ها کد: ۰۸۱۲۲


موجود در انبار

۴۵GOLDEN BEAD OF  TENS

خرید
اعداد سمباده ای  کد: ۰۷۱۱۰

اعداد سمباده ای کد: ۰۷۱۱۰


فقط 2 عدد در انبار موجود است

SANDPAPER NUMERALS

خرید
اعداد سمباده ای(چینی) کد: HTM0124

اعداد سمباده ای(چینی) کد: HTM0124


در انبار موجود نمی باشد

Sandpaper Numbers with Box

خرید
اعداد و شمارنده های بریده شده(چینی) کد:HTM0128

اعداد و شمارنده های بریده شده(چینی) کد:HTM0128


فقط 2 عدد در انبار موجود است

Cut-Out Numerals & Counters

خرید
الگوها ی ریشه دو(چینی) کد:HTM0521

الگوها ی ریشه دو(چینی) کد:HTM0521


در انبار موجود نمی باشد

Patterns for Square Root

خرید
بازی استمپ کد:۰۸۱۷۷

بازی استمپ کد:۰۸۱۷۷


موجود در انبار

STAMP GAME

خرید
بازی مار برای جمع  کد:۰۸۱۴۱

بازی مار برای جمع کد:۰۸۱۴۱


فقط 3 عدد در انبار موجود است

ADDITION SNAKE GAME این ابزار برای بازی جمع و منها با مهره های رنگی و سیاه و سفید می باشد. نام خارجی آن  Addition Snake Game است. این وسیله با سه جعبه چوبی و تعدادی گلدن بید ده تایی ارایه می شود.

خرید
بازی مار برای جمع ( چینی) کد: HTM0222

بازی مار برای جمع ( چینی) کد: HTM0222


در انبار موجود نمی باشد

Addition Snake Game این ابزار برای بازی جمع و منها با مهره های رنگی و سیاه و سفید می باشد. نام خارجی آن  Addition Snake Game است. این وسیله با سه جعبه چوبی و تعدادی گلدن بید ده تایی ارایه می شود.

خرید
بازی مار جدید ( چینی) کد:HTM.123.1C

بازی مار جدید ( چینی) کد:HTM.123.1C


در انبار موجود نمی باشد

Addition Snake Game 2012

خرید
بازی مار ضرب ( چینی) کد:HTM.173.1C

بازی مار ضرب ( چینی) کد:HTM.173.1C


در انبار موجود نمی باشد

Multiplication Snake Game 2012

خرید
بازی مار منها  کد:۰۸۱۴۵

بازی مار منها کد:۰۸۱۴۵


در انبار موجود نمی باشد

SUBTRACTION SNAKE GAME

خرید
بازی مار منها ( چینی) کد:HTM0224

بازی مار منها ( چینی) کد:HTM0224


فقط 1 عدد در انبار موجود است

Substraction Snake Game

خرید
بازی منفی مار دوره ابتدایی ( چینی) کد:HTM.125.1C

بازی منفی مار دوره ابتدایی ( چینی) کد:HTM.125.1C


فقط 1 عدد در انبار موجود است

Elementary Negative Snake Game

خرید
برد اعشار زرد(چینی)  کد:HTM0517

برد اعشار زرد(چینی) کد:HTM0517


در انبار موجود نمی باشد

Decimal Fraction Board

خرید
برد تفریق کد:۰۷۱۱۷

برد تفریق کد:۰۷۱۱۷


موجود در انبار

SUBTRACTION STRIP BOARD

خرید