کابینت هندسی اصلی   کد:۰۷۱۰۳

کابینت هندسی اصلی کد:۰۷۱۰۳


موجود در انبار

GEOMETRIC CABINET

خرید
کارت های اشکال هندسی کد:۰۷۱۰۵

کارت های اشکال هندسی کد:۰۷۱۰۵


موجود در انبار

GEOMETRIC FORM CARDS

خرید
کیسه ی Stereognostic(چینی)  کد:HTS0259

کیسه ی Stereognostic(چینی) کد:HTS0259


فقط 1 عدد در انبار موجود است

Stereognostic Bag

خرید
مت بزرگ ابی(چینی)  کد: HTS0196B

مت بزرگ ابی(چینی) کد: HTS0196B


فقط 2 عدد در انبار موجود است

Big Blue Carpet(120*80*0.6cm)

خرید
مت بزرگ خاکستری(چینی)  کد:HTS0196G

مت بزرگ خاکستری(چینی) کد:HTS0196G


موجود در انبار

Big Grey Carpet(120*80*0.6cm)

خرید
مت بزرگ قرمز(چینی)  کد:HTS0196R

مت بزرگ قرمز(چینی) کد:HTS0196R


موجود در انبار

Big Red Carpet(120*80*0.6cm)

خرید
مثلث های سازنده ی آبی  کد:۰۲۱۱۱

مثلث های سازنده ی آبی کد:۰۲۱۱۱


موجود در انبار

CONSTRUCTIVE BLUE TRIANGLES

خرید
مکعب دو جمله ای  کد:۰۴۱۰۱

مکعب دو جمله ای کد:۰۴۱۰۱


موجود در انبار

BINOMIAL CUBE

خرید
مکعب سه جمله ای کد:۰۴۱۰۲

مکعب سه جمله ای کد:۰۴۱۰۲


موجود در انبار

TRINOMIAL CUBE

خرید
میله های قرمز بلند  کد:۰۳۱۴۰

میله های قرمز بلند کد:۰۳۱۴۰


موجود در انبار

LONG RODS

خرید