دایره ها، مربع ها و مثلث ها(چینی) کد:HTM0144

دایره ها، مربع ها و مثلث ها(چینی) کد:HTM0144


در انبار موجود نمی باشد

Circles, Squares and Triangles

خرید
زنگ های مونته سوری(چینی) کد: ATS0213

زنگ های مونته سوری(چینی) کد: ATS0213


در انبار موجود نمی باشد

Bells Set

خرید
سیلندر دسته دار (۴ عدد) کد:۰۳۱۰۲

سیلندر دسته دار (۴ عدد) کد:۰۳۱۰۲


فقط 4 عدد در انبار موجود است

CYLINDER BLOCKS (4 Sets)

خرید
سیلندر های بدون دسته رنگی(۴عدد) کد: ۰۳۱۰۳

سیلندر های بدون دسته رنگی(۴عدد) کد: ۰۳۱۰۳


موجود در انبار

KNOBLESS CYLINDERS (4sets)

خرید
سیلندر های فشار کد:۰۹۱۱۲

سیلندر های فشار کد:۰۹۱۱۲


در انبار موجود نمی باشد

PRESSURE CYLINDERS

خرید
سیلندر های فشار(چینی) کد:HTS0021

سیلندر های فشار(چینی) کد:HTS0021


موجود در انبار

Pressure Cylinders

خرید
سینی نمایش اشکال اصلی هندسی کد: ۰۷۱۰۲

سینی نمایش اشکال اصلی هندسی کد: ۰۷۱۰۲


موجود در انبار

DEMONSTRATION TRAY

خرید
صفحه های دمایی با جعبه(چینی) کد :HTS0260

صفحه های دمایی با جعبه(چینی) کد :HTS0260


در انبار موجود نمی باشد

Thermic Tablets with Box

خرید
صفحه های لمسی کد:۰۷۱۰۸

صفحه های لمسی کد:۰۷۱۰۸


فقط 4 عدد در انبار موجود است

TOUCH BOARDS SET

خرید
قفسه کارت های اشکال هندسی کد:۰۷۱۰۶

قفسه کارت های اشکال هندسی کد:۰۷۱۰۶


فقط 3 عدد در انبار موجود است

GEOMETRIC FORM CARDS CABINET

خرید
قفسه کارت های سینی نمایش اشکال اصلی هندسی کد:۰۷۱۰۴

قفسه کارت های سینی نمایش اشکال اصلی هندسی کد:۰۷۱۰۴


موجود در انبار

GEOMETRIC FORM CARDS BOX

خرید
کابینت هندسی اصلی  کد:۰۷۱۰۳

کابینت هندسی اصلی کد:۰۷۱۰۳


فقط 4 عدد در انبار موجود است

GEOMETRIC CABINET

خرید
کابینت وسایل مونته سوری ( فقط کابینت) کد:۰۲۳۰۸

کابینت وسایل مونته سوری ( فقط کابینت) کد:۰۲۳۰۸


در انبار موجود نمی باشد

MONTES CABINET STORAGE (Only cabinet)

خرید
کارت های اشکال هندسی کد:۰۷۱۰۵

کارت های اشکال هندسی کد:۰۷۱۰۵


فقط 4 عدد در انبار موجود است

GEOMETRIC FORM CARDS

خرید
کیسه ی Stereognostic(چینی) کد:HTS0259

کیسه ی Stereognostic(چینی) کد:HTS0259


فقط 3 عدد در انبار موجود است

Stereognostic Bag

خرید
مثلث های سازنده ی آبی کد:۰۲۱۱۱

مثلث های سازنده ی آبی کد:۰۲۱۱۱


موجود در انبار

CONSTRUCTIVE BLUE TRIANGLES

خرید