مقالات

برای دانلود هر یک از مقالات روی آن کلیک کنید. برای ارجاع به مقالات زیر می توانید در رزومه مشخصات را بیابید.

 1. رویکرد فطری در آموزش
 2. بخوان، فکر کن، تغییر بده -۱
 3. بخوان، فكر كن تغيير بده-۲
 4. ،بخوان، فکر کن تغییر بده-۳
 5. ،بخوان، فکر کن تغییر بده-۴
 6. ،بخوان، فکر کن تغییر بده-۵
 7. ،بخوان، فکر کن تغییر بده-۶
 8. آموزش و پرورش ایران
 9. آموزش و پرورش شناختی
 10. نظریه در مقابل رویکرد یادگیری
 11. آموزش غیر رسمی – Informal Education
 12. نقد روشهای جاری آموزش و پرورش۱
 13. نقد روشهای جاری آموزش و پرورش ۲
 14. نقد روشهای جاری آموزش و پرورش۳
 15. نقد روشهای جاری آموزش و پرورش ۴
 16. نقد روشهای جاری آموزش و پرورش۵
 17. نقد روشهای جاری آموزش و پرورش۵
 18. نقد روشهای جاری آموزش و پرورش۶
 19. کودک و بازی
 20. معلم قرن ۲۱ 
 21. !چگونه مشاوره نگیریم
 22. از مدرسه چه می خواهیم؟