مقالات

برای دانلود هر یک از مقالات روی آن کلیک کنید. برای ارجاع به مقالات زیر می توانید در رزومه مشخصات را بیابید.

آفت همه چیز دان های مدعی در آموزش

یادداشتی در ارتباط با مقوله اختلال یکپارچگی حسی SID یا SPD

 اعتراف مبدع بیش فعالی به ساختگی بودن این بیماری

رویکرد فطری در آموزش

بخوان، فکر کن، تغییر بده -۱

بخوان، فكر كن تغيير بده-۲

،بخوان، فکر کن تغییر بده-۳

،بخوان، فکر کن تغییر بده-۴

،بخوان، فکر کن تغییر بده-۵

،بخوان، فکر کن تغییر بده-۶

آموزش و پرورش ایران

آموزش و پرورش شناختی

نظریه در مقابل رویکرد یادگیری

آموزش غیر رسمی – Informal Education

نقد روشهای جاری آموزش و پرورش۱

نقد روشهای جاری آموزش و پرورش ۲

نقد روشهای جاری آموزش و پرورش۳

نقد روشهای جاری آموزش و پرورش ۴

نقد روشهای جاری آموزش و پرورش۵

نقد روشهای جاری آموزش و پرورش۵

نقد روشهای جاری آموزش و پرورش۶

کودک و بازی

معلم قرن ۲۱ 

!چگونه مشاوره نگیریم

از مدرسه چه می خواهیم؟