مدارک دوره های داخلی و مدارج آن

۱- مدرک شرکت در دوره( گواهی حضور : Certificate of Attendance)  برای شرکت کنندگان در کارگاه مربی گری

Cert Montessori

۲- مدرک مربی گری درجه سه: موفقیت در آزمون مربی گری عملی کار با ابزار ها

 

۳- مدرک مربی گری درجه دو: ارایه مدرک ۱۲۰ ساعت کارآموزی در مراکز مورد تایید موسسه ما

 

۴- مدرک مربی گری درجه یک: ارایه مدرک ۲۴۰ ساعت کارآموزی در مراکز مورد تایید و آزمون نهایی تئوری و عملی